Науково-редакційна рада підприємства

Положення про науково-редакційну раду ДНВП «Картографія»
Науково-редакційна рада ДНВП «Картографія» є дорадчим органом, що має на меті забезпечення високої якості картографічної продукції, залучення провідних фахівців підприємства до колективних науково-технічних розробок у галузі геоінформаційних, редакційних та укладацьких робіт, а також науково-дослідних розробок підприємства.
У своїй діяльності Науково-редакційна рада керується діючим законодавством України, науково-редакційними й нормативно-технічними документами Державного агентства земельних ресурсів України, а також цим Положенням.
Головними завданнями Науково-редакційної ради є:
– розробка науково-обгрунтованих пропозицій щодо здійснення єдиної науково-технічної, технологічної та редакційної політики підприємства;
– розробка та впровадження нової техніки та нових технологій зі створення картографічної продукції;
– оцінка науково-технічного рівня технічних проектів, науково-технічних звітів, наукових розробок, редакційної документації на великі картографічні твори та продукцію, що випускається у продовжуваних серіях,обкладинки серійних видань;
– участь у формуванні перспективних та поточних тематичних планів підприємства;
– розгляд завдань на науково-технічні розробки й експериментально-дослідницькі роботи, а також підготовка висновків про доцільність їхнього проведення;
– розгляд інших питань, пов’язаних з підвищенням науково-технічного рівня картографічної продукції;
– визначення видавничої політики підприємства, пріоритетної тематики та видів картографічних творів
– відбір та оцінювання рукописів, що надходять від авторів та установ для включення в тематичний план підприємства;
– обговорення матеріалів наданих авторами з метою покращення якості авторських матеріалів;
– участь в організації наукових конференцій, семінарів, навчання з питань картографії, стандартизації географічних назв, видавничої діяльності;
– участь членів науково-редакційної ради в аналогічних заходах, що проводять інші установи та організації;
– відбір кращих видань ДНВП «Картографія» для експонування на виставках, ярмарках, конкурсах;
– визначення художнього оформлення картографічних та інших видань підприємства;
– визначення дизайну стендів ДНВП «Картографія» на виставках та ярмарках;
– вироблення рекомендацій з організації, розвитку та удосконаленню редакційно-видавничої діяльності підприємства.
– сприяння широкому впровадженню у виробництво передового досвіду в галузі картографії, геоінформаційних систем й поліграфії.
Відповідно до покладених на неї завдань, Науково-редакційна рада :
оцінює науково-технічний рівень робіт, виконаний за рекомендаціями ради;
заслуховує на своїх засіданнях технічних керівників з питань підвищення
рівня виробництва, кваліфікації персоналу й впровадження передових методів праці;
розробляє пропозиції й рекомендації з питань, що входять у її компетенцію.
Пропозиції й рекомендації, прийняті Науково-редакційною радою, носять рекомендаційний характер і використовуються керівництвом підприємства для прийняття рішень.
Науково-редакційну раду очолює директор підприємства(голова). Головний інженер та головний редактор є заступниками голови з однаковими повноваженнями.
До складу Науково-редакційної ради входять керівники підрозділів і фахівці підприємства. Склад ради затверджує директор ДНВП «Картографія».
Основною формою роботи Науково-редакційної ради є засідання, які проводяться за потребою.
Всі засідання Науково-редакційної ради та рішення, що вона приймає, оформлюються протоколом. За протоколом готується розпорядча документація для впровадження на підприємстві через накази, розпорядження, стандарти й правила.
Функції секретаря члени Науково-редакційної ради виконують почергово.